070-3555531

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze dierenartsenpraktijk Algemeen De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AGV) is een wet welke in heel Europa in werking is getreden op 25 mei 2018. Deze wet is ontworpen ter bescherming van ieders privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt (zoals onze praktijk) bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn (onze klant) bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG. DE KLOMP Dierenartsen In alle vestigingen van onze dierenartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. De plichten van de dierenartsenpraktijk DE KLOMP Dierenartsen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen voldoet onze praktijk als volgt:
 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld voor: – zorgverlening aan uw (huis(dier) – doelmatig beheer en beleid – ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen DE KLOMP Dierenartsen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 5 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Uw rechten als betrokkene U heeft de volgende rechten:
 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zowel de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten
Wilt u gebruik maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan DE KLOMP Dierenartsen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Toelichting op het aanvraagformulier U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijf jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. DE KLOMP Dierenartsen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te (laten) halen dan kunt u dit op het formulier aangeven. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van DE KLOMP Dierenartsen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de praktijk voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist). Overdracht van uw dossier Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw (huis)dier. Deze medische geschiedenis staat in het patiëntendossier van uw (huis)-dier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe dierenarts. Uw e-mailadres en waarvoor wij dit gebruiken U heeft uw e-mailadres doorgegeven aan een medewerk(st)er van onze praktijk of via onze website. Wij gebruiken dit e-mailadres voor het toesturen van onze (maandelijkse) Nieuwsbrief. Mocht u besluiten deze niet meer te willen ontvangen, dan kunt u zich daarvoor uitschrijven. Dit doet u helemaal onderaan de Nieuwsbrief. Daar kunt u kiezen voor: “Voor deze Nieuwsbrief uitschrijven/Unsubscribe from this list”, of voor “Uw gegevens aanpassen/Update your preferences”. Ook gebruiken wij uw e-mailadres voor het doorsturen van (medische) gegevens naar een specialist die onze dierenarts, in overleg met u, wilt raadplegen. Tevens komt het steeds vaker voor dat onze klanten hun factuur via de mail willen ontvangen of de factuur meteen door willen sturen naar uw verzekering en ook daar hebben wij uw e-mailadres voor nodig. U zult begrijpen dat wij uw e-mailadres niet gebruiken voor verkoopdoeleinden. Vraag of klacht Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw (huis)dier? Dan gaat uw dierenarts hierover graag met u in gesprek. U kunt hiervoor onze contactgegevens op de website gebruiken.